خطاهای شناختی
نوشته‌های من

خطای لنگر انداختن

گاهی برای ما پیش می آید که در محل کار یا در جمعی که هستیم، یک فرد تازه‌وارد را میبینیم و در همان نگاه اول او را قضاوت کرده ایم و بعد از مدتی متوجه شدیم که این قضاوت اولیه روی دیدگاه و قضاوت های بعدی ما نسبت به فرد

ادامه مطلب »