نوشتن
نوشته‌های من

محل نوشتن نوشته

میخواستم بنویسم که در این محل به زودی نوشته ای نصب میشود! دلم نمیخواست تاریخ نوشته ها پیوستگی خود را از دست بدهند! و این شد که این تیتر را بالای این نوشته کوبیدم. خیلی مشتاق نوشتن بودم ولی مجالی برای نوشتن نبود! اگر هم مجالی پیش آمد، خستگی به

ادامه مطلب »
توسعه فردی

نوشتن؛ عادتی برای نجات من

وقتی چندین برگه مینویسم و ذهنم را از تمام اتفاقات روزمره و تفکرات اضافی خالی میکنم، به قدرت بی مثال نوشتن پی میبرم. من اگر وزیر آموزش و پرورش بودم، نوشتن را مهمترین درس آموزشی مدارس تعریف میکردم. اصلا دوره ای برای معلمها برگزار میکردم که هر روز بتوانند شعله

ادامه مطلب »